بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش

بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش

وزوز درك صدا يا نويز بدون حضور يك منبع خارجي واقعي مي‌باشد كه اين عارضه همراه با انواع گوناگون كم شنوايي مي‌باشد وزوز اغلب با كم شنوايي ناشي از نويز همراه مي‌باشد مطالعات اپيدميولويك نشان داده‌اند كه حدود 17% از جمعيت وزوز دارند در حاليكه تنها فقط 50 الي 61 % به طور شديدي تحت تأثير قرار مي‌گيرند در ميان افراد با آسيب شنوايي حدود 67% از وزوز رنج مي

دانلود بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش

تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش
 تأثير تابش اشعه ليزر 
اشعه ليزر كم توان
 شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي
اشعه ليزر
آزمون گسيلهاي
 صوتي گوش
آزمون گسيلهاي صوتي گوش
تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز
 آزمون گسيلهاي صوتي گوش
دسته بندي پزشكي
فرمت فايل doc
حجم فايل 2163 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 61

متدو روشها:

پژوهش حاضر بر روي 5 فرد مبتلا به وزوز ناشي از ضربه صوتي صورت گرفت. 3 نفر از بيماران وزوز يكطرفه و 2 نفر داراي وزوز دوطرفه بودند كه مجموعاً 7 گوش تحت درمان با اشعه ليزر كم توان قرار گرفت.

بيماران قبل از دوره درمان، مورد آزمايشات اديومتري تون خالص و اديومتري ايميتانس قرار مي گرفتند و در صورت لزوم جهت رد ضايعات فضاگير، آزمايشات تكميلي شامل MRI و ABR انجام مي‌شد. ارزيابي وزوز بيماران شامل آزمون تطابق بلندي وزوز و تعيين زير و بمي وزوز در آنها صورت گرفت. و پرسشنامه‌اي جهت بررسي ميزان بلندي ذهني وزوز و  ميزان آزاردهندگي وزوز بر حسب معيار ديداري- قياسي- تكميل مي‌گرديد. جهت پايش تغييرات احتمالي ميكرومكانيكهاي حلزوني آزمايشات الكتروكوكلئوگرافي ثبت مي‌گرديد. در اين آزمون، سطح آستانه پتانسيل عمل مركب (CAP)، دامنه CAP و زمان نهفتگي CAP[1] و نسبت دامنه پتانسيل تجمعي به پتانسيل عمل (Sp/AP) ثبت گرديد.

آزمون گسيلهاي صوتي ناشي از اعوجاج (DPOAE) به صورت رسم Dp-gram در دو سطح شدتي  و  ثبت  مي‌گرديد.

اين آزمايشات قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان صورت مي‌گرفت در هر فرد حدود 12-10 جلسه ليزر درماني به صورت 2 جلسه در هفته صورت مي‌گرفت و در هر جلسه در گوش مبتلا به وزوز، تابش اشعه ليزر كم توان با توان m.w200 به مدت حدود 42 دقيقه صورت مي‌گرفت. حدود J180 انرژي از طريق تابش به زائده ماستوئيد و حدود J 90 انرژي از طريق تابش به مجراي خارجي گوش صورت مي‌گرفت.

نتايج:

در اين پژوهش، براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از آزمون Parred t-test و آزمون Willcoxon استفاده گرديد. تطابق بلندي وزوز قبل و بعد از ليزر درماني تفاوت آماري معناداري  نشان داد. ميزان بلندي ذهني وزوز و ميزان آزاردهندگي ذهني در مبتلايان به وزوز كاهش يافت( ما بدليل محدويت تعداد نمونه‌ها، اختلاف آماري معناداري را نشان نداد هيچكدام از شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي، شامل آستانه CAP، دامنه CAP، زمان نهفتگي CAP و نسبت دامنه SP/AP در مراحل ارزيابي قبل و بعد از تابش اشعه ليزري، از نظر آماري اختلاف معنادراي نشان ندادند.

آزمون DDOAE در سطح شدت  ،  در تمام بيماران مقادير منفي و كوچكي را قبل و بعد از تابش اشعه ليزر كم توان نشان داد.

در سطح شدت  در سه نقطه   قبل و بعد از ليزردرماني اندازه گيري گرديد. نقطه  و  اختلاف آماري معناداري را نشان داد. بعد از تابش اشعه ليزر، كاهش دامنه در اين نقاط ديده مي شد.

بحث:

در اين پژوهش، نيز در مورد تطابق ميزان بلندي وزوز، شاهد اختلاف معناداري بوديم كه در نتيجه محققان Prochatka و همكاران (2000)، كه در بررسي تأثير ليزر كم توان m.w200 و داروي Egb761 به 26% بهبودي كامل و 36% بهبودي بيشتر از 50% مي يافتند.

Hahn.A و همكاران در سال 2001، در مطالعه اي بر روي 200 بيمار، در بررسي تأثير ليزر كم توان و درمان دارويي EGb761 به 26% بهبودي كامل و 43% بهبودي بيش از 50% دست يافتند. كه ليزر با توان m.w300 را استفاده نموده بودند. اين محققين تأثير تركيبي دارو و ليزر كم توان را بررسي نمودند.

Nakashima و همكاران (2002) در بررسي تأثير ليزر كم توان m.w60 را در درمان وزوز به كار بردند و به تفاوت آماري معناداري در نتايج ارزيابي وزوز و DPOAE دست نيافتند. گزارش نمودند كه درمان ليزري m.w 60 را جهت كنترل وزوز مؤثر نمي باشد.


 

دانلود بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوشموضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: بررسي تأثير تابش اشعه ليزر كم توان بر وزوز و شاخصه‌هاي آزمون الكتروكوكلئوگرافي و آزمون گسيلهاي صوتي گوش،

ادامه مطلب
[ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۵۷:۲۱ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]

اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران

اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران

آموزش و پرورش دررفتار فردي و اجتماعي انسانها نقش مهمي دارد تأثيري كه در فرآيند رشد اقتصادي كشورها مي‌گذارد سبب شده تا شاخة جديدي در علم اقتصاد، تحت عنوان “اقتصاد آموزش و پرورش” توسعه يابد به خاطر نيازهاي روزافزون جامعه به آموزش و پرورش، از پيشرفت قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و مطالعات گوناگوني در اين زمينه صورت گرفته است آموزش و پرورش از قديمي‌تري

دانلود اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران

مقالاتي در مورد اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران
مطالبي در مورد اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران
پروژه اي در مورد اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب م
دسته بندي اقتصاد
فرمت فايل doc
حجم فايل 7539 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 100

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                                        صفحه                                                                                        

چكيده

فصل اول : كليات تحقيق ...................... 1                                                                                     1-1- مقدمه ................................. 2

1-2- شناخت وطبقه بندي فوايد اقتصادي آموزش و پرورش   4

1-2-1-فوايد خصوصي آموزش و پرورش............. 5

1-2-2 - فوايد خصوصي مستقيم ................. 5

1-2-3-فوايد خصوصي غير مستقيم ............... 5

1-2-4-فوايد اجتماعي آموزش و پرورش .......... 6

1-2-5-فوايداجتماعي مستقيم .................. 7

1-2-6-فوايد اجتماعي غيرمستقيم .............. 7

1-3-اهداف و ضرورت پژوهش .................... 9

1-4-فرضيه هاي تحقيق (پژوهش)................. 9

1-5-كليات پژوهش ............................ 10

فصل دوم :مروري بر ادبيات تحقيق.............. 11

مباني نظري تحقيق ومروري برمطالعات تجربي ........ 12

2-1-مقدمه .................................. 12

2-1-1-ديدگاههاي اقتصاد دانان كلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش    13

2-1-2-ديدگهاي اقتصاددانان نئوكلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش    16

2-1-3-ديدگاههاي اقتصاددانان معاصر درباره  اهميت اقتصادي آموزش    17

2-2-نظريه سرمايه انساني .................... 31

2-2-1-مفهوم سرمايه انساني .................. 33

2-2-2-سرمايه گذاري درسرمايه انساني ......... 35

2-2-3-ويژگيهاي سرمايه انساني ............... 38

2-2-4-كاركردهاي سرمايه انساني .............. 43

2-2-5-تشكيل سرمايه انساني ازطريق آموزش و پرورش 46

2-2-6-تشكيل سرمايه انساني از طريق آموزش ضمن خدمت    50

2-3-نقش آموزش و پرورش دررشد و توسعه اقتصادي 51

2-3-1-انواع آموزش و پروش و رشد اقتصادي ..... 54

2-4-سرمايه گذاري درآموزش و پرورش ........... 62

2-5-توجيه اقتصادي درآموزش و پرورش........... 64

2-6-كيفيت آموزش و پرورش .................... 69

2-7-تحقيقات انجام شده درجهان ............... 74

فصل سوم :روش اجراي تحقيق ................... 88

متدولوژي تحقيق.............................. 89

مقدمه ...................................... 89

3-1-تابع توليد ............................. 93

3-1-1-روشهاي پارامتري ...................... 93

3-1-2-روشهاي ناپارامتري .................... 94

3-2-ويژگيها و قابليتهاي روش تحليل پوششي داده ها (DEA) 95

3-2-1-مزاياي روش تحليل پوششي داده ها........ 95

3-2-2-معايب روش تحليل پوششي داده ها......... 97

3-3-تعريف واحدهاي تصميم گيري (DMU).......... 97

3-4-انواع كارايي ازديدگاه فارل ............. 98

3-5-كارايي درتحليل پوششي داده ها (DEA)....... 101

3-6-مدلهاي DEA ............................. 102

3-6-1-مدل CCR............................... 103

3-6-1-1-تعريف كارايي درمدل CCR.............. 105

3-6-1-2-مثالهاي مربوطه به مدل CCR........... 105

3-6-1-3-مدلهاي ستانده گراو نهاده گر درمدل CCR   110

3-6-2-مدل BCC............................... 116

3-6-3-تفاوت CCR و BCC....................... 118

3-7-مدل اندرسن پيترسون(AP)................. 120

3-8-بررسي بازده مقياس درروش DEA............. 122

3-9-جمع بندي................................ 125

فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها ........... 128

تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مدل DEA......... 129

4-1- مقدمه ................................. 129

4-2-معرفي دبيرستانهاي موردمطالعه............ 130

4-3- انتخاب داده ها و ستانده ها ............ 132

4-4-معرفي مدل مورد استفاده ................. 134

4-5-تجزيه و تحليل نتايج..................... 135

4-5-1-تاثير آموزش بركارايي دبيرستانها ...... 141

4-5-2-تاثير تكنولوژي آموزشي بركارايي دبيرستانهاي منطقه (2)   149

4-5-3-بررسي فرضيات تحقيق ................... 157

4-5-4-عامل توليد مازاد (اضافي) Slack.......... 159

4-5-5-انتخاب الگوي مناسب براي بنگاه ........ 160

4-6-خلاصه اي از تجزيه و تحليل نتايج ......... 165

4-6-1-تجزيه و تحليل جدول 16-4 .............. 167

4-6-2-فرق كارايي فني و كارايي مقياس ........ 169

فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات ........... 171

نتيجه گيري و پيشنهادات ..................... 172 

منابع ...................................... 174

تحول هر يك از نهادهاي فوق با نقش آموزش و پرورش در ارتباط است. و از طريق آموزش و پرورش، فرهنگ يا ارزشها و نگرشها، دانش‌ها و مهارت‌ها از نسلي به نسل ديگر يا از جامعه‌اي به جامعة ديگر انتقال مي‌يابد. از طرف ديگر آموزش و پرورش از طريق تحولاتي كه در رفتار فردي بوجود مي‌آورد و در رشد و پويايي فرهنگ جامعه تأثير عميقي مي‌گذارد. در حقيقت ميزان مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در تحول جامعه نقش اساسي دارد وابسته به آموزش و پرورش آنان است. مدارس، علاوه بر انتقال علم و دانش، ارزشهاي ديگري از جمله نظم و انضباط، تعهد و احساس مسئوليت را در جوانان ايجاد كرده و تقويت مي‌نمايند. آموزش و پرورش مردم را تواناتر و قدرت توليد آنان را افزون‌تر ‌نموده و در كاهش نابرابريهاي درآمدي نقش قابل ملاحظه‌اي دارد. زيرا از طريق بالا بردن قدرت توليد، سطح عمومي درآمدها را افزايش مي‌دهد. از طرفي رشد سريع جمعيت و تقاضاي روزافزون براي آموزش، موجب شده تا جامعه نيز منابع قابل توجهي را به اين بخش اختصاص دهد.

از آنجا كه با وجود محدوديتهاي زياد منابع قسمت قابل توجهي از بودجه دولتها به آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد،‌جامعه علاقمند است از منطقي بودن تخصيص چنين منابعي به امر آموزش و پرورش اطمينان حاصل كند و يا به عبارت ديگر از كارايي نظام آموزشي و رسالت آن جهت نيل به اهداف تعيين شده مطمئن گردد. در راستاي چنين هدفي ضرورت با توجه به هزينه هاي انجام شده براي آموزش معلمان و تكنولوژي آموزشي بكار رفته در مدارس به بررسي اين موضوع بپردازيم كه آيا انجام چنين هزينه‌هايي نتايج لازم و مورد انتظار را داشته است. هدف عمده اين تحقيق پاسخ به سؤال بالا از طريق يك مطالعه موردي به منظور تعيين كارايي نيروي انساني (معلمان مدارس منتخب) و عوامل مؤثر بر آن (در دبيرستانهاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران) در سالهاي مورد بررسي است به عبارت ديگر اين تحقيق در صدد آن است كه نحوه تأثيرگذاري آموزش معلمان مدارس، محيط آموزش و تكنولوژي آموزشي بر كارايي نيروي انساني (معلمان مدارس) در نمونه تحت بررسي را مطالعه نمايد.

دانلود اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهرانموضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران،

ادامه مطلب
[ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۵۶:۴۲ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]

آموزش فرآيندنويسي و تدوين شاخص هاي فرآيندي و ارزيابي عملكرد

آموزش فرآيندنويسي و تدوين شاخص هاي فرآيندي و ارزيابي عملكرد

آموزش فرآيندنويسي و تدوين شاخص هاي فرآيندي و ارزيابي عملكرد فايل اصلي جزوه آموزشي PPT حجم فايل زيپ 462KB تعداد كل اسلايدها 65

دانلود آموزش فرآيندنويسي و تدوين شاخص هاي فرآيندي و ارزيابي عملكرد

فرايند 
نگرش فرايندي
ثبت فرايند 
الگوريتم 
فلوچارت
Flowchart
نمودار جريان 
مديريت فرايند 
نقشه فرايند
شناسنامه فرايند
تعريف شاخص
شاخص هاي بهبود فرايند
دسته بندي مديريت
فرمت فايل ppt
حجم فايل 461 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 65

آموزش فرآيندنويسي و تدوين شاخص هاي فرآيندي و ارزيابي عملكرد

تعريف فرايند :

v     فرآيند مجموعه‌اي مشخص و مرتب شده از فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعريف روشني از وروديها و خروجيها، ساختاري براي عملكرد ارائه مي‌دهد.

تعريف شاخص  :

v     استفاده از ملاكها و اصولي كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت بيان كرده و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي كند، شاخــــص نام مي گيرد.

v      شاخصها معمولاً از نظريه ها، نگرشها و يا موقعيتها سرچشمه مي گيرند و مانند علائمي كه مسير را مشخص مي كند، مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. معمولاً براي اطمينان از نتيجه گيريها و نشان دادن شرايط و اوضاع  بيش از يك شاخص را مورد استفاده قرار مي دهند تا احتمال بروز خطاها را به حداقل  برسانند.

 

مهمترين مطالب دوره

تعريف فرايند

تعريف نگرش

مفاهيم و واژگان

نگرش فرايندي

نحوه ثبت فرايند

تعريف الگوريتم

فلوچارت (Flowchart)(نمودار جريان)

انواع فرايندها

مديريت فرايند

نقشه فرايند

شناسنامه فرايند

تعريف شاخص

شاخص هاي بهبود فرايند

....

....

دانلود آموزش فرآيندنويسي و تدوين شاخص هاي فرآيندي و ارزيابي عملكردموضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: آموزش فرآيندنويسي و تدوين شاخص هاي فرآيندي و ارزيابي عملكرد،

ادامه مطلب
[ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۵۵:۵۷ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]

تحول مشاركت و شكل گيري سينماي زنان با تحليل محتواي فمنيستي فيلمهاي ايراني

تحول مشاركت و شكل گيري سينماي زنان با تحليل محتواي فمنيستي فيلمهاي ايراني

هدف از اين پايان نامه تحول مشاركت و شكل گيري سينماي زنان با تحليل محتواي فمنيستي فيلمهاي ايراني فيلم سازان زن ايراني مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 183
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي رسانه و علوم ارتباطات


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه رشته رسانه

تحول مشاركت و شكل گيري سينماي زنان با تحليل محتواي فمنيستي فيلمهاي ايراني

 
 
 
 
مقدمه:
اين تحقيق بر پايه مقوله هاي اصلي تحقيق يعني "مضامين فمينيستي" و "سينماي زن" در دو بخش يافته هاي پژوهش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد. در بخش نخست بر اساس مطالعه ي اسنادي(تاريخي) و مصاحبه تلاش مي شود توصيفي تاريخي از تحوّل مشاركت زنان ايراني و شكل گيري سينماي زنان با تأكيد بر سوابق بعد از انقلاب اسلامي (1357- 1387) ارائه گردد و در بخش دوّم بر اساس تحليل محتواي فيلم كاگردانان زن نتايج اين تحقيق توصيف شود.
 
مسأله مشاركت‌ زنان‌ ايراني بعد از انقلاب اسلامي سال 1357 در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ اجتماعي‌ و سياسي و فرهنگي و پذيرفتن‌ مسئوليتها از مباحث‌ مهم‌ تلقي‌ مي‌شود.جايگاه و نقش زن در جامعۀ معاصر ايران نگاه هاي متفاوتي را در داخل و خارج كشور به خود جلب كرده و تحليلها و تفسيرهاي بسياري را به دنبال داشته است. از جمله‌ چگونگي‌ حضور زن‌ در سينما نيز از اين‌ قبيل‌ است‌. تلاش  گسترده زنان ايراني براي حضور و مشاركت در تمامي فعاليتهاي اجتماعي و ورود به زمينه هايي كه تا پيش از اين غير قابل دسترسي بوده حائز اهميت فراوان است. پژوهشگر در اين تحقيق برآن است كه ديدگاه فمينيستي زنان فيلم ساز ايراني را  با كمك ، بازنمايي فيلم هايي كه با حضور زنان در سينماي ايران به تصوير كشيده شده و بررسي مضاميني فمينيستي آنچه توسط اين فيلم سازان زن به نمايش درآمده را  بررسي كند.
 
 با مطالعه ي كتب و اسناد تاريخي مرتبط با مشاركت زنان ايراني و سينماي ايران با 13 تن از صاحب نظران، كارشناسان و كاگردانان مطرح ايران به شيوه ي مصاحبه ي عمقي گفت وگو شده است، و يا تحليل محتوا اين نتيجه به دست آمده كه زنان فيلمساز ايراني ، فيلم با مضامين فمينيستي مي سازند،  وسينماي آن ها سينماي جنسيت محور دانست، زيرا كه در آن شخصيت زن به عنوان كاراكتر اصلي همه فيلمهاي آن است، قهرمان فيلم "زن" وضد قهرمان "مرد" است. اين فيلم ها، روايت كننده قصه هاي زنانه است. شخصيت اصلي فيلم: زن مستقل، ،شاغل با سواد به تنهاي مسئوليت زندگي را بر عهده گرفته و بيشتر فعاليت هاي زن بيرون از خانه شكل مي گيرد.
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش يكم: سير تحوّل مشاركت زنان ايراني و شكل گيري سينماي زنان 3

4-1-1- تحول مشاركت اجتماعي و سياسي زنان در ايران 5
خواستهاي سياسي واجتماعي زنان بعد از انقلاب 9
4-1-2- سينماي زنان در ايران 14
سينما و فمينيسم در ايران: 17
ظهور زنان كارگردان در سينماي ايران 26
• تابو، محدوديت و سانسور در سينماي زنان ايران : 31
4-1-3- نگاه كارگردانان زن ايراني به مضامين زنان و فمينيسم 49
 
بخش دوم :تحليل محتواي فيلم ها 61
منابع 170
 
 
 
 

دستور العمل كد گذاري مضامين فمينيستي در فيلم هاي زنان سينماگر ايراني

 

Column

 

SPSS Variables

 

Description

1-4

Id

Story Id

شماره رديف مطلب

 

5

 

X1

 

Directors Names

 

نام زن كارگردان

1-   پوران درخشنده

 

 

2-   رخشان بني اعتماد

3-   تهمينه ميلاني

4-   منيژه حكمت

5-   مانيا اكبري

6-7

X2

Film

نام فيلم هاي منتخب

1-   زمان از دست رفته

2-   عشق بدون مرز

3-   نرگس

4-   بانوي ارديبهشت

5-   دو زن

6-   واكنش پنجم

7-   زندان زنان

8-   سه زن

9-   بيست انگشت

10-                      10+4

 

8

X3

وجود يا عدم قهرمان

1- دارد

2- ندارد

 

9

X4

وجود يا عدم ضد قهرمان

1- دارد

2- ندارد

 

10

X5

 نوع قهرمان در فيلم

1- زن

2- مرد

 

11

X6

نوع ضد قهرمان در فيلم

1- زن

2- مرد

 

12

X7

 

موقعيت شغلي زن در فيلم

1- شاغل

2- خانه دار

 

 13

X8

 

منزلت شغلي  زن

1.   سياسي

2.   تخصصي

3.   تجاري

4.   خلاقيت

5.   زيبايي شناسي

6.   كشاورزي

7.   يدي

8.   ارتش وخدمات

 

14

X9

منزلت شغلي  مرد

1-   سياسي

2-   تخصصي

3-   تجاري

4-   خلاقيت

5-   زيبايي شناسي

6-   كشاورزي

7-   دستي

8-   ارتش وخدمات

 

 

 

 

15

X10

 

موقعيت تحصيلي زنان در فيلم

1-   تحصيل كرده

2-   بي سواد

 

 

16

X11

ميزان تحصيلات زن در فيلم

 

1- ديپلم

2- فوق ديپلم

3-   ليسانس

4-   فوق ليسانس

5-   دكتري

17

X12

 

سن زنان در فيلم

 

1-  زير 15سال

2- 16 تا 30 سال

3- 31 تا 45 سال

4- 46 سال و بيشتر

 

18

X13

پوشش زنان در فيلم

 

1- چادر

2- مانتو

3- هر دو

 

19

X14

 

نوع روابط زن ومرد

1-   تفاهمي

2-   تفاوتي

3-   تعارضي

 

 

20

X15

شيوه ارتباط بين زن ومرد

 

 

 

 

1-   رابطه كلامي و چهره به چهره

2-   رابطه كلامي و بدون چهره به چهره

3-   رابطه غير كلامي و چهره به چهره

4-    فاقد ارتباط

 

21

X16

نوع روابط مرد با زن از لحاظ قدرت  

                                                 

1-   سلطه جو

2-   سلطه پذير

3-   هيچكدام

 

22

X17

 

نوع روابط زن با مرد از لحاظ قدرت  

 

1-   سلطه جو

2-   سلطه پذير

3-   هيچكدام

 

23

X18

رفتارهاي خشونت‌آميز عليه زنان در فيلم

1-   دارد

2-   ندارد

 

24

X19

اشكال خشونت

1-   خشونت‌هاي فرهنگي، اقتصادي

2-    قانوني و سياسي

3-   خشونت فيزيكي يا بدني

4-   خشونت رواني

5-   خشونت جنسي

 

25

X20

علت خشونت عليه زنان

1-   تبعيض قانوني

2-   تبعيض اجتماعي

3-   تبعيض اقتصادي

4-   تبعيض فرهنگي

5-   تبعيض سياسي

 

26

X21

عامل خشونت

1-   خانواده:پدر، برادر،شوهر..

2-   جامعه

3-   دستگاهاي دولتي

 

 

27

 

X22

جنسيت عامل خشونت

1-   مرد

2-   زن

 

28

X23

واكنش زن به خشونت

1-   خشونت مقابل

2-   تحمل كردن

3-   گريه كردن

4-   فرار از خانه

5-   شكايت دادن

6-   كمك خواستن

7-   مراجعه به مراكز مشاوره

 

 

29

X24

 

ميزان استفادة زنان از محصولات فرهنگي در فيلم‌ها

1-   كتاب

2-   روزنامه ومجله

3-   راديو

4-   تلويزيون

5-   موسيقي

6-   ماهواره

7-   اينترنت

 

 

 

 

30

X25

 

 

مهارت‌هاي زنان در فيلم‌ها

1- رانندگي

2- فيلم‌برداري و عكاسي

3- موسيقي

4- ورزش  


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: تحول مشاركت و شكل گيري سينماي زنان با تحليل محتواي فمنيستي فيلمهاي ايراني،

ادامه مطلب

[ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۰۷:۰۸ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]

پرسشنامه عوامل موثر بر حس تعلق مكاني

پرسشنامه عوامل موثر بر حس تعلق مكاني

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر حس تعلق مكاني


پرسشنامه استاندارد حس تعلق مكاني:

 از اعتبار صوري ، به منظور بررسي اعتبار ابزار اندازه گيري تحقيق(پرسشنامه و سئوالات راهنماي بحث گروهي متمركز) از طريق مراجعه به متخصصان(اساتيد و تعدادي از كارشناسان علوم  اجتماعي) بهره گرفته شده است.

 

 

 

40 سوال در طيف ليكرت همراه با روايي و پايايي معتبر

كاملاً موافقم    موافقم    نظري ندارم    مخالفم    كاملاً مخالفم

 

 

 

براي سنجش پايايي پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده كرديم. نتايج بدست آمده همبستگي داشته و پايايي ابزار سنجش مورد تاييد قرار گرفت(

 

 

متغيرهاي تحقيق(كه به صورت طيف ليكرت بررسي شده اند)    ميزان آلفا براي هر متغير
حس تعلق مكاني    853/0
سرمايه اجتماعي    856/0
ويژگي هاي فضايي و كالبدي    888/0

 

 

 


 موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پرسشنامه عوامل موثر بر حس تعلق مكاني،

ادامه مطلب
[ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۰۵:۲۵ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]

ترجمه مقاله فاكتورهاي مؤثر بر اعتماد در مصرف كنندگان و استفاده كنندگان تجارت الكترونيكي

ترجمه مقاله فاكتورهاي مؤثر بر اعتماد در مصرف كنندگان و استفاده كنندگان تجارت الكترونيكي با توجه به جنس و سن

ديد كلي :

ترجمه مقاله فاكتورهاي مؤثر بر اعتماد در مصرف كنندگان و استفاده كنندگان تجارت الكترونيكي با توجه به جنس و سن در 33 صفحه فارسي ورد قابل ويرايش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگليسي


توضيحات كامل :

ترجمه مقاله  فاكتورهاي مؤثر بر اعتماد در مصرف كنندگان و استفاده كنندگان   تجارت الكترونيكي با  توجه به جنس و سن در 33 صفحه فارسي ورد قابل ويرايش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگليسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان فارسي :

 

 

 

 

 

 

 

فاكتورهاي مؤثر بر اعتماد در مصرف كنندگان و استفاده كنندگان   تجارت الكترونيكي با  توجه به جنس و سن

 

 

 

 

 

 

 

عنوان انگليسي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencing factors of trust in consumer-to-consumer electronic commerce with gender and age

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات فارسي : 33 صفحه ورد قابل ويرايش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح ترجمه : متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسه كالا : brmm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رايگان مقاله انگليسي : http://ofmas.ir/dlpaper/brmm.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود ترجمه فارسي مقاله : بلافاصله پس از پرداخت آنلاين 27 هزار تومان قادر به دانلود خواهيد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشي از ترجمه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده
اگرچه  مصرف كننده (C2C) تجارت الكترونيكي (تجارت الكترونيك) مشخص شده است و تجارت الكرونيك محبوبيت زيادي به دست آورده است  ، تمركز اصلي  B2C تجارت الكترونيكي بر مسير اصلي و منطقه موجود مي باشد ، بدون اينكه تفاوتي  بيني C2C و B2C تجارت الكترونيك ايجاد كند  . در اين مطالعه، يك مدل موثر  بر فكتورهاي  C2C تجارت الكترونيك، توسعه داده شد كه شامل چهار ديدگاه مي باشد :  (1) گرايش طبيعي به فاكتورهاي موجود  (NPT) به عنوان يك چشم انداز شخصيتي، (2) درك كيفيت وب سايت (PWsQ) با توجه به ويژگي هاي موجود  ، (3) اعتماد به  خريداران و  فروشندگان (oTBs) به عنوان يك چشم انداز معامله بين فردي، و (4) به رسميت شناختن شخص ثالث (TPR) به عنوان يك چشم انداز از ويژگي هاي سازماني مي باشد  . اين مطالعه همچنين نقش جنس و سن  را با توجه به  اعتماد C2C تجارت الكترونيك مورد بررسي قرار داده است . نتايج نشان مي دهد كه PWsQ و TPR اعتماد را  در C2C تجارت الكترونيك به طور كلي تحت تاثير قرار مي دهند . با اين حال، موارد 40 و بيشتر از 40 سال تنها در  oTBs ممكن است اعتماد به C2C تجارت الكترونيك را تحت تاثير قرار دهند . بنابراين، ما متوجه شديم كه اعتماد به C2C تجارت الكترونيك را مي توان با فاكتورهاي سني مقايسه كرد  . به طور كلي، اين مدل به افزايش درك ما از اعتماد به C2C تجارت الكترونيك كمك مي كند . به طور خاص، درك عميق از اين موضوع  مي تواند براي تعيين استراتژي ها و اقدامات كاربران اينترنت براي تبديل شدن به خريداران آنلاين واقعي بسيار مفيد باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even though consumer-to-consumer (C2C) electronic commerce (e-commerce) has been found to be more popular, mainstream scholarship tends to focus on B2C e-commerce area without making a distinction between C2C and B2C e-commerce. In this study, a trust model in C2C e-commerce was developed, which incorporates four perspectives, namely, (1) natural propensity to trust (NPT) as a personality perspective, (2) perception of website quality (PWSQ) as a website feature perspective, (3) other's trust of buyers/sellers (OTBS) as an interpersonal transaction perspective, and (4) third party recognition (TPR) as an institutional feature perspective. This study also investigated the role of gender and age toward trust in C2C e-commerce. The results show that PWSQ and TPR influenced trust in C2C e-commerce in general. However, as far as those who are 40's and older than 40's go, only OTBS might influence trust in C2C e-commerce. Therefore, we found that trust in C2C e-commerce can be moderated by age factor. Overall, the model helps to increase our understanding of trust in C2C e-commerce. In particular, a deep understanding of this can be very useful to determine those strategies and actions leading the Internet users to become real online purchasers.موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ترجمه مقاله فاكتورهاي مؤثر بر اعتماد در مصرف كنندگان و استفاده كنندگان تجارت الكترونيكي،

ادامه مطلب
[ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۴:۵۵ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]

پاورپوينت بررسي كلاهبرداري الكترونيكي در قوانين تجارت الكترونيكي

پاورپوينت بررسي كلاهبرداري الكترونيكي در قوانين تجارت الكترونيكي

ديد كلي :

پاورپوينت بررسي كلاهبرداري الكترونيكي در قوانين تجارت الكترونيكي در 24 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx


توضيحات كامل :

پاورپوينت بررسي كلاهبرداري الكترونيكي در قوانين تجارت الكترونيكي در 24 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مقدمه

تعريف تجارت الكترونيك

تعريف جرمهاي مربوط به تجارت الكترونيك

كلاهبرداري رايانه ايي در بستر مبادلات الكترونيكي

ركن قانوني كلاهبرداري الكترونيكي

ركن مادي كلاهبرداري الكترونيكي

موضوع جرم

رفتار مرتكب

سو استفاده يا استفاده غير مجاز

فريب افراد و گمراهي سيستم ها

تحصيل وجوه و اموال

مجازات

ركن رواني

تعريف كلاهبرداري رايانه در قانون جرايم رايانه ايي

ركن قانوني كلاهبرداري رايانه ايي در قانون جرايم رايانه ايي

ركن رواني كلاهبرداري در قانون جرايم رايانه ايي

مجازات جرم كلاهبرداري در قانون جرايم رايانه ايي

تفاوتهاي ماده 13 قانون جرايم رايانه ايي با ماده 1قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختلاس و كلاهبرداري

منابع

 

توجه: پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوينت بررسي كلاهبرداري الكترونيكي در قوانين تجارت الكترونيكي،

ادامه مطلب
[ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۳:۴۳ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]

پاورپوينت بررسي اصول مهم براي زندگي موفق همسران

پاورپوينت بررسي اصول مهم براي زندگي موفق همسران

ديد كلي :

پاورپوينت بررسي اصول مهم براي زندگي موفق همسران پاورپوينت بررسي مديريت كيفيت در 36 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت ppt


توضيحات كامل :

پاورپوينت بررسي اصول مهم براي زندگي موفق همسران پاورپوينت بررسي مديريت كيفيت در 36 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت ppt
برخي از عناوين اسلايد ها:


اولويت گذاري ها در زندگي زناشويي
—خانواده پدري
—شغل
—سرمايه
—خانواده (همسر – فرزند)
—دوستان و آشنايان
—.....
سطح انتظار،باورها و تصورات
هويت،يكپارچگي و استقلال فردي(و خانوادگي)

عوامل مؤثر بر ارتباط همسران

مهارت هاي ارتباطي

مهارت هاي ارتباطي

عوامل مؤثر بر ارتباط زوجين

نحوه واكنش به مشكلات و  روش حل مساله

نحوه واكنش به مشكلات و  روش حل مساله

آگاهي،شناخت و توجه به نيازهاي اساسي

 اصولي كه مردان بايد در زندگي مشترك رعايت كنند

براي كسب موفقيت تنها تلاش كافي نيست بلكه آشنايي با قوانين مخصوص و به كارگيري آنها در زندگي مي تواند شما را سريعتر به اهداف تان رسانده و باعث موفق شدن شما در هر كاري شود.در اين بخش 30 قانون جهاني موفقيت را باهم مرور خواهيم كرد


 موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوينت بررسي اصول مهم براي زندگي موفق همسران،

ادامه مطلب
[ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۲:۳۴ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]

پاورپوينت تحليل و بررسي ايستگاه راه آهن فرودگاه ليون

پاورپوينت تحليل و بررسي ايستگاه راه آهن فرودگاه ليون

ديد كلي :

پاورپوينت تحليل و بررسي ايستگاه راه آهن فرودگاه ليون در 39 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx


توضيحات كامل :

پاورپوينت تحليل و بررسي ايستگاه راه آهن فرودگاه ليون در 39 اسلايد زيبا و قابل ويرايش با فرمت pptx

 

 

 

فهرست مطالب :

 

مقدمه

ايستگاه فرودگاه،راه آهن ليون سنت اگزوپري

معرفي معمار

تاريخچه ايستگاه

موقعيت ايستگاه در فرانسه

اسكيس هاي اوليه

سايت پلان

عكس هوايي سايت

ديد كلي مجموعه 

پلان 

نما و مقطع فرودگاه

بررسي فيزيكي ساختار ساتولاس به كمك نرم افزار

قسمت ورودي ايستگاه

ايده اوليه همراه با فرم نهايي

فضا ي داخلي

راهروها و سرسرا 

راه ارتباطي ايستگاه به ترمينال هوايي 

سقف ايستگاه 

سقف سكوها

ايده اوليه طرح ديوارهاي تونل به فرمv   

نماهاي داخلي

منابع

 موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پاورپوينت تحليل و بررسي ايستگاه راه آهن فرودگاه ليون،

ادامه مطلب
[ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۱:۲۵ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي)

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي)

ديد كلي :

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي) در 54 صفحه فارسي در قالب فايل ورد قابل ويرايش


توضيحات كامل :

پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي) در 54 صفحه فارسي در قالب فايل ورد قابل ويرايش

 

توضيحات ابتدائي

آماده شده در 6 جلسه درماني

بصورت آموزش گروهي و فردي و داراي توضيحات كامل هر جلسه

54 صفحه ورد (53 صفحه مطلب و 1 صفحه منابع)

قابل ويرايش با فونت B lotus سايز 14 و فاصله خطوط 1.5

داراي رفرنس معتبر و به شيوه APA

 

توجه : متن جلسات داخل فايل دقيقا به همين شكلي است كه در توضيحات پايين آمده است. چنانچه اينجا شرح خاصي براي جلسه نميبينيد، داخل فايل نيز به همين صورت است. چنانچه شرح جلسه اينجا آورده شده باشد، يعني فايل دريافتي نيز حاوي شرح جلسات است.

 

فهرست مطالب

جلسه اول- ارزيابي و آموزش رواني

جلسه دوم - آرام سازي

جلسه سوم - بازسازي شناختي (۱)

جلسه چهارم - بازسازي شناختي (۲)

جلسه پنجم- مواجهه

جلسه ششم - مواجهه و بازسازي شناختي

پيوست

كار برگ تشخيص موقعيت هاي اضطراب زا و اجزاء اضطراب

كار برگ پايش افكار اتوماتيك

كاربرگ مقابله با افكار خود آيند

كاربرگ بازسازي شناختي

كاربرگ فهرست موقعيت هاي شايع اضطراب اجتماعي

كار برگ افكار اتوماتيك در مورد درمان

برگه اطلاعات تحريف هاي شناختي

كاربرگ درجه بندي موقعيت ها

كاربرگ پايش افكار اتوماتيك

منابع

 

نمونه اي از جلسات كه در اين پروتكل وجود دارد

جلسه اول- ارزيابي و آموزش رواني

اهداف:

1. ايجاد ارتباط

۲. ارزيابي اضطراب اجتماعي

٣. آموزش رواني

وسايل مورد نياز:

۱. پرسشنامه مختصر اضطراب اجتماعي

۲. راهنماي مداخله مختصر در اضطراب اجتماعي

مروري بر جلسه

هدف از اين جلسه، برقراري ارتباط درماني با مراجع است تا اضطراب كمتري را در جلسه تجربه كند و بتواند با درمانگر مشاركت و همكاري داشته باشد. در وهله دوم، ارزيابي مختصري از اضطراب اجتماعي بيمار به عمل مي آيد تا براساس آن مداخلات درماني با وضعيت وي تناسب بيشتري داشته باشد. و در نهايت، اطلاعات پايه اي در مورد اين اختلال و علل و درمان آن در اختيار بيمار قرار داده مي شود.

1. معرفي موضوع جلسه و ايجاد ارتباط

اهداف جلسه را براي بيمار توضيح داده و براي اينكه بتواند احساس راحتي بيشتري در جلسات داشته باشد يك ارتباط توام با اعتماد با وي برقراري كنيد. سعي كنيد جلسات را بگونه اي برنامه ريزي كنيد كه دسترسي بيمار به خدمات درماني راحت بوده و از تشديد اختلال جلوگيري شود. براي اين منظور در ابتداي كار جلسات را زماني بگذاريد كه مركز خيلي شلوغ نيست و يا بيمار كمتر مجبور باشد تا منتظر بماند و يا از خود بيمار سوال كنيد كه ترجيح مي دهد زمان جلسات چه موقع باشد، اطلاعات دقيقي در مورد ساعت، زمان و كجا مي تواند منتظر بماند - ترجيحا در يك مكان خلوت - ارائه دهيد، قبل از شروع جلسات درمان در مورد فرايند درمان توضيح كلي ارائه دهيد و در مورد نگراني هاي وي سوال كنيد و در نهايت، بخاطر داشته باشد تغيير درمانگر براي اين افراد ممكن است استرس آور باشد. بنابراين تا جاي ممكن از چنين اتفاقي پيشگيري كنيد.

۲. ارزيابي

اين اختلال معمولا در نظام مراقبت اوليه كمتر تشخيص داده مي شود و در صورتي كه با افسردگي همراه باشد، معمولا اين اختلال افسردگي است كه به آن توجه مي شود و مورد درمان قرار مي گيرد و لذا اضطراب اجتماعي تشخيص داده نشده باقي مي ماند. بنابراين، كارشناسان مراقبت اوليه بايد نسبت به شناسايي و تشخيص دقيق اين اختلال حساس باشند.

براي ارزيابي اين اختلال ابزارهاي متعددي وجود دارد كه يكي از كوتاهترين آن ها پرسشنامه كوتاه سه سوالي فوبي اجتماعي است. در اين پرسشنامه از فرد مي خواهند تا به هر سوال از ۰ تا ۴ يك نمره بدهد و سپس براساس مجموع نمرات وي، در مورد وي تصميم گيري مي شود. در زير اين سوالات آمده است:

1. ترس از خجالت زده شدن باعث مي شود از انجام يك سري كارها و يا صحبت با مردم اجتناب كنم

٢. من از موقعيت هايي كه در آن مركز توجه هستم، اجتناب مي كنم

٣. بدترين ترس هاي من خجالت زده شدن و يا احمق جلوه كردن است

0= اصلا، 1= يك كمي ۲= تا اندازه اي 3= خيلي زياد ۴= شديد

اگر نمره فرد ۶ يا بالاتر شود بايد براي مورد ارزيابي جامع قرار گيرد. اگر خود شما آموزش كافي را براي ارزيابي جامع اين اختلال دريافت نكرده ايد بايد وي را به متخصص ارجاع دهيد.

وقتي مشخص شد كه بيمار دچار اختلال اضطراب اجتماعي است، براي اينكه بتوانيد يك تصوير اجمالي از ماهيت اضطراب اجتماعي وي به دست آوريد، حيطه هاي زير را مورد ارزيابي قرار دهيد:

1. كدام موقعيت هاي اجتماعي بيمار را دچار اضطراب مي كند و يا از آن اجتناب مي كند؟

٢. بيمار مي ترسد در اين موقعيت ها چه اتفاقي بيفتد؟

٣. در موقعيت هاي اجتماعي چه علائم اضطرابي را تجربه مي كند؟

۴. چه ديدگاه يا تصويري در مورد خود دارد؟

۵. در موقعيت هاي اجتماعي به چه چيز بيش از همه توجه دارد؟

۶. بعد از موقعيت اجتماعي چه افكاري دارد؟ و چطور موقعيت را تحليل مي كند؟

۷. آيا مواد و الكل مصرف مي كند؟

 

چرا اعتماد به ما ؟

وبسايتي كه هم اكنون در آن قرار داريد زير مجموعه سايت آفمَس به نشاني (ofmas.ir) مي باشد و شما را به فروشگاه فايل آفمَس براي خريد انتقال مي دهد. فروشگاه آفمَس داراي نماد اعتماد الكترونيك از وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد كه در صفحه اصلي اين سايت قابل مشاهده است .

 
 
 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پكيج (پروتكل) درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي (فوبي اجتماعي)،

ادامه مطلب
[ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۸:۵۵ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]