اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران

اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران

آموزش و پرورش دررفتار فردي و اجتماعي انسانها نقش مهمي دارد تأثيري كه در فرآيند رشد اقتصادي كشورها مي‌گذارد سبب شده تا شاخة جديدي در علم اقتصاد، تحت عنوان “اقتصاد آموزش و پرورش” توسعه يابد به خاطر نيازهاي روزافزون جامعه به آموزش و پرورش، از پيشرفت قابل ملاحظه اي برخوردار بوده و مطالعات گوناگوني در اين زمينه صورت گرفته است آموزش و پرورش از قديمي‌تري

دانلود اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران

مقالاتي در مورد اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران
مطالبي در مورد اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران
پروژه اي در مورد اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب م
دسته بندي اقتصاد
فرمت فايل doc
حجم فايل 7539 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 100

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                                        صفحه                                                                                        

چكيده

فصل اول : كليات تحقيق ...................... 1                                                                                     1-1- مقدمه ................................. 2

1-2- شناخت وطبقه بندي فوايد اقتصادي آموزش و پرورش   4

1-2-1-فوايد خصوصي آموزش و پرورش............. 5

1-2-2 - فوايد خصوصي مستقيم ................. 5

1-2-3-فوايد خصوصي غير مستقيم ............... 5

1-2-4-فوايد اجتماعي آموزش و پرورش .......... 6

1-2-5-فوايداجتماعي مستقيم .................. 7

1-2-6-فوايد اجتماعي غيرمستقيم .............. 7

1-3-اهداف و ضرورت پژوهش .................... 9

1-4-فرضيه هاي تحقيق (پژوهش)................. 9

1-5-كليات پژوهش ............................ 10

فصل دوم :مروري بر ادبيات تحقيق.............. 11

مباني نظري تحقيق ومروري برمطالعات تجربي ........ 12

2-1-مقدمه .................................. 12

2-1-1-ديدگاههاي اقتصاد دانان كلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش    13

2-1-2-ديدگهاي اقتصاددانان نئوكلاسيك درباره اهميت اقتصادي آموزش    16

2-1-3-ديدگاههاي اقتصاددانان معاصر درباره  اهميت اقتصادي آموزش    17

2-2-نظريه سرمايه انساني .................... 31

2-2-1-مفهوم سرمايه انساني .................. 33

2-2-2-سرمايه گذاري درسرمايه انساني ......... 35

2-2-3-ويژگيهاي سرمايه انساني ............... 38

2-2-4-كاركردهاي سرمايه انساني .............. 43

2-2-5-تشكيل سرمايه انساني ازطريق آموزش و پرورش 46

2-2-6-تشكيل سرمايه انساني از طريق آموزش ضمن خدمت    50

2-3-نقش آموزش و پرورش دررشد و توسعه اقتصادي 51

2-3-1-انواع آموزش و پروش و رشد اقتصادي ..... 54

2-4-سرمايه گذاري درآموزش و پرورش ........... 62

2-5-توجيه اقتصادي درآموزش و پرورش........... 64

2-6-كيفيت آموزش و پرورش .................... 69

2-7-تحقيقات انجام شده درجهان ............... 74

فصل سوم :روش اجراي تحقيق ................... 88

متدولوژي تحقيق.............................. 89

مقدمه ...................................... 89

3-1-تابع توليد ............................. 93

3-1-1-روشهاي پارامتري ...................... 93

3-1-2-روشهاي ناپارامتري .................... 94

3-2-ويژگيها و قابليتهاي روش تحليل پوششي داده ها (DEA) 95

3-2-1-مزاياي روش تحليل پوششي داده ها........ 95

3-2-2-معايب روش تحليل پوششي داده ها......... 97

3-3-تعريف واحدهاي تصميم گيري (DMU).......... 97

3-4-انواع كارايي ازديدگاه فارل ............. 98

3-5-كارايي درتحليل پوششي داده ها (DEA)....... 101

3-6-مدلهاي DEA ............................. 102

3-6-1-مدل CCR............................... 103

3-6-1-1-تعريف كارايي درمدل CCR.............. 105

3-6-1-2-مثالهاي مربوطه به مدل CCR........... 105

3-6-1-3-مدلهاي ستانده گراو نهاده گر درمدل CCR   110

3-6-2-مدل BCC............................... 116

3-6-3-تفاوت CCR و BCC....................... 118

3-7-مدل اندرسن پيترسون(AP)................. 120

3-8-بررسي بازده مقياس درروش DEA............. 122

3-9-جمع بندي................................ 125

فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده ها ........... 128

تجزيه و تحليل نتايج حاصل از مدل DEA......... 129

4-1- مقدمه ................................. 129

4-2-معرفي دبيرستانهاي موردمطالعه............ 130

4-3- انتخاب داده ها و ستانده ها ............ 132

4-4-معرفي مدل مورد استفاده ................. 134

4-5-تجزيه و تحليل نتايج..................... 135

4-5-1-تاثير آموزش بركارايي دبيرستانها ...... 141

4-5-2-تاثير تكنولوژي آموزشي بركارايي دبيرستانهاي منطقه (2)   149

4-5-3-بررسي فرضيات تحقيق ................... 157

4-5-4-عامل توليد مازاد (اضافي) Slack.......... 159

4-5-5-انتخاب الگوي مناسب براي بنگاه ........ 160

4-6-خلاصه اي از تجزيه و تحليل نتايج ......... 165

4-6-1-تجزيه و تحليل جدول 16-4 .............. 167

4-6-2-فرق كارايي فني و كارايي مقياس ........ 169

فصل پنجم :نتيجه گيري و پيشنهادات ........... 171

نتيجه گيري و پيشنهادات ..................... 172 

منابع ...................................... 174

تحول هر يك از نهادهاي فوق با نقش آموزش و پرورش در ارتباط است. و از طريق آموزش و پرورش، فرهنگ يا ارزشها و نگرشها، دانش‌ها و مهارت‌ها از نسلي به نسل ديگر يا از جامعه‌اي به جامعة ديگر انتقال مي‌يابد. از طرف ديگر آموزش و پرورش از طريق تحولاتي كه در رفتار فردي بوجود مي‌آورد و در رشد و پويايي فرهنگ جامعه تأثير عميقي مي‌گذارد. در حقيقت ميزان مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در تحول جامعه نقش اساسي دارد وابسته به آموزش و پرورش آنان است. مدارس، علاوه بر انتقال علم و دانش، ارزشهاي ديگري از جمله نظم و انضباط، تعهد و احساس مسئوليت را در جوانان ايجاد كرده و تقويت مي‌نمايند. آموزش و پرورش مردم را تواناتر و قدرت توليد آنان را افزون‌تر ‌نموده و در كاهش نابرابريهاي درآمدي نقش قابل ملاحظه‌اي دارد. زيرا از طريق بالا بردن قدرت توليد، سطح عمومي درآمدها را افزايش مي‌دهد. از طرفي رشد سريع جمعيت و تقاضاي روزافزون براي آموزش، موجب شده تا جامعه نيز منابع قابل توجهي را به اين بخش اختصاص دهد.

از آنجا كه با وجود محدوديتهاي زياد منابع قسمت قابل توجهي از بودجه دولتها به آموزش و پرورش اختصاص مي‌يابد،‌جامعه علاقمند است از منطقي بودن تخصيص چنين منابعي به امر آموزش و پرورش اطمينان حاصل كند و يا به عبارت ديگر از كارايي نظام آموزشي و رسالت آن جهت نيل به اهداف تعيين شده مطمئن گردد. در راستاي چنين هدفي ضرورت با توجه به هزينه هاي انجام شده براي آموزش معلمان و تكنولوژي آموزشي بكار رفته در مدارس به بررسي اين موضوع بپردازيم كه آيا انجام چنين هزينه‌هايي نتايج لازم و مورد انتظار را داشته است. هدف عمده اين تحقيق پاسخ به سؤال بالا از طريق يك مطالعه موردي به منظور تعيين كارايي نيروي انساني (معلمان مدارس منتخب) و عوامل مؤثر بر آن (در دبيرستانهاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران) در سالهاي مورد بررسي است به عبارت ديگر اين تحقيق در صدد آن است كه نحوه تأثيرگذاري آموزش معلمان مدارس، محيط آموزش و تكنولوژي آموزشي بر كارايي نيروي انساني (معلمان مدارس) در نمونه تحت بررسي را مطالعه نمايد.

دانلود اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهرانموضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اثر شاخص‌هاي آموزشي و تكنولوژي آموزشي بر كارائي نيروي انساني در دبيرستان‌هاي پسرانه منتخب منطقه 2 تهران،
[ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۵۶:۴۲ ] [ مهندس ملك ]
[ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
کورد پاتوق
کورد پاتوق
کورد پاتوق
سردشت چت
چت